Chương trình học

Chương trình học liên quan

Cấp Độ 3: Incentive Sentences (Câu Văn Dài)

Hướng dẫn bạn cách mở rộng các thành phần căn bản trong câu…

Chi tiết

Cấp Độ 2: Intensive Sentences (Câu Văn Đúng)

Trang bị những mẫu câu căn bản nhất trong tiếng Anh…

Chi tiết