bg-slider3
Good or bad,

ʊd ɔ:r bæd,

everything comes down to attitude.

ˈevriθɪŋ kʌmz dn tu ˈætɪtu:d./

Slide background
Nothing can be done
/ˈnʌθɪŋ kən bi: dʌn
except little by little
ɪkˈsept ˈlɪtəl baɪ ˈlɪtəl./
296523
If we find a path with no obstacles,
/ɪf wi fnd ə pæθ wɪð noʊ ˈɑ:bstɪkəlz
it probably doesn’t lead anywhere.
ɪt ˈprɑ:bəbli ˈdʌzənt li:d ˈeniwer./
Slide background
Learning is a process,
/ˈlɜ:rnɪŋ ɪz ə ˈprɑ:ses,
not an event.
nɑ:t ən ɪˈvent./
Slide background
Being the best is great,
/ˈbi:ɪŋ ðə best ɪz ɡrt,
we are the only one.
wi ɑ:r ðə ˈnʌmbər wʌn.
Being unique is greater,
ˈbi:ɪŋ jʊˈni:k ɪz ˈɡrtər,
we are the only one.
wi ɑ:r ði ˈoʊnli wʌn./
Slide background
In life, nothing is certain
/ɪn lf, ˈnʌθɪŋ ɪz ˈsɜ:rtən
and nothing is perfect.
ænd ˈnʌθɪŋ ɪz ˈpɜ:rfekt.
Just rise above the challenge.
ʌst rz əˈbʌv ðə ˈælɪndʒ./
Slide background
The truth of the matter
ə tru:θ əv ðə ˈmætər
is that we always know
ɪz ðæt wi ˈɑ:lwz n
the right thing to do.
ðə rt θɪŋ tu du:.
The hard part is doing it.
ðə hɑ:rd pɑ:rt ɪz ˈdu:ɪŋ ɪt./
Slide background
Those who are most slow
z hu: ɑ:r mst sl
in making a promise
ɪn ˈmkɪŋ ə ˈprɑ:mɪs
are the most faithful in fulfilling it.
ɑ:r ðə mst ˈfθfəl ɪn fʊlˈfɪlɪŋ ɪt./
Slide background
We gotta learn to follow
/wi ˈɡɑ:tə lɜ:rn tə ˈfɑ:l
before we can lead.
bɪˈfɔ:r wi kən li:d./
Slide background
Sky is not the limit.
/skaɪ ɪz nɑ:t ðə ˈlɪmɪt.
Sky is another barrier
skaɪ ɪz əˈnʌðər ˈbærr
we need to face in life.
wi ni:d tə fs ɪn lf.
Our limit is where we set it.
aʊər ˈlɪmɪt ɪz wer wi set ɪt./
Slide background
Don’t walk through life
/dnt wɑ:k θru: lf
staring down at our feet.
ˈsterɪŋ dn æt aʊər fi:t.
Be proud of who we are.
bi: prd əv hu: wi ɑ:r.
Dare to be unique.
der tu bi: jʊˈni:k./
Slide background
We can’t climb to the top
/wi kænt klm tu ðə tɑ:p
if we don’t start at the bottom.
ɪf wi dnt stɑ:rt æt ðə ˈbɑ:təm./
Slide background
Hard work is temporary
/hɑ:rd wɜ:rk ɪz ˈtempəreri
but what we get out of it lasts.
bʌt wɑ:t wi ɡet t əv ɪt læsts./
Slide background
To accomplish great things,
/tu əˈkɑ:mplɪʃ ɡrt θɪŋz,
we must not only act,
wi mʌst nɑ:t ˈoʊnli ækt,
but also dream,
bʌt ˈɑ:ls dri:m,
not only plan, but also believe.
nɑ:t ˈoʊnli plæn, bʌt ˈɑ:ls bɪˈli:v./
Slide background
Same moves give us same results.
/sm mu:vz ɡɪv əs sm rɪˈzʌlts.
If we feel stuck,
ɪf wi fi:l stʌk,
simply change our move.
ˈsɪmplindʒ aʊər mu:v./
Slide background
Don’t just look, observe.
/dnt dʒʌst lʊk, əbˈzɜ:rv.
Don’t just swallow, taste.
dnt dʒʌst ˈswɑ:l, tst.
Don’t just sleep, dream.
dnt dʒʌst sli:p, dri:m.
Don’t just think, feel.
dnt dʒʌst θɪŋk, fi:l.
Don’t just exist, live.
dnt dʒʌst ɪɡˈzɪst, lɪv./
bg-slider3
It’s better to know the differences
/ɪts ˈbetər tu n ðə ˈdɪfərənsɪz
between what we may do,
bɪˈtwi:n wɑ:t wi m du:,
what we should do,
wɑ:t wi ʃʊd du:,
and what we must do.
ænd wɑ:t wi mʌst du:./
Slide background

TRÌNH ĐỘ CĂN BẢN

Phân biệt 02 hệ thống: Bảng chữ cái dùng trong VIẾT và bảng phiên âm quốc tế IPA dùng trong NÓI

GIAO TIẾP SƠ CẤP

Ứng dụng kỹ thuật tạo âm ở trình độ căn bản và áp dụng thêm kỹ thuật nối âm trong tiếng Anh.

GIAO TIẾP TRUNG CẤP

Nâng cao kỹ năng phản xạ nói đúng trong các tình huống giao tiếp phức tạp

GIAO TIẾP CAO CẤP

Tự tin trong phản xạ để giao tiếp trôi chảy, tự nhiên qua các tình huống phức tạp hơn

Đăng ký


Để đăng ký, bạn vui lòng điền đầy đủ vào nội dung sau:


Khách hàng của chúng tôi

Cảm nhận từ học viên